Stadsutveckling handlar om mer än pengar

Redaktion 13:50 3 Mar 2014

stadsutveckling.jpg

Om någon hade berättat för mina föräldrar att deras val av bostadsadress skulle vara avgörande för hur länge jag skulle leva är jag övertygad om att de skulle funderat en extra gång vid valet av stadsdel. 


Är du kvinna och har tur nog att födas i Sverige har du en förväntad levnadslängd på 83 år. Är du däremot kvinna i Chad är din förväntade levnadslängd 33 år kortare. Även inrikes har vi skillnader. Genomsnittlig levnadslängd för kvinnor i Älvdalen är 80 år, medan de från Båstad i genomsnitt lever 6 år längre. Dessa tendenser ses även i många svenska städer. Skillnaderna i medellivslängd mellan olika stadsdelar i Malmö är för kvinnor 4,6 år. För männen ser det ännu sämre ut, där skiljer det upp till 7 år. Och detta är skillnader som stadigt ökat under de senaste 20 åren. Statistiskt sett kommer jag som är född i Rosengård dö tidigare än de som är födda i Husie, Västra innerstaden och Limhamn.  

Någon borde ha informerat mina föräldrar om detta. 
 

Bakgrunden är enkel. Din och min hälsa bestäms av sociala villkor som arbete, sysselsättning, inkomst och utbildningsnivå. Det är därför ingen tillfällighet att de som är välutbildade, har en god inkomst, ett arbete, och en bra bostad mår bättre och lever längre. Själva stads-delen som sådan har ingen inverkan på människors livslängd utan det är skillnaderna i villkor och de strukturella orättvisorna som driver ohälsa. Villkor och orättvisor som samhället har möjlighet att påverka. Det handlar om resurserna till skolor och fritidsgårdar, förebyggande hälsoarbete, arbetsmarknadsinsatser och hur städer investerar och utvecklas. 

För städer utvecklas inte av sig själva, det är inte en process som sker slumpmässigt och utan mål. Städers utveckling är ett resultat av beslut fattade av politiker och tjänstemän, offentliga institutioner, media, näringslivet och medborgarna. Stadsplanering borde därför vara ett viktigt verktyg om vi vill förbättra medborgarnas livsvillkor och genom detta deras hälsa.
 

När vi pratar om stadsutveckling tänker vi främst på infrastruktur, men för att möta de stora utmaningarna i skilda livsvillkor måste vi inkludera en kunskap om hur fysiska faktorer samverkar med hälsa. Endast infrastruktursåtgärder är inte tillräckliga för att möta de sociala utmaningarna som blir påtagligare i våra allt mer segregerade och ojämlika städer. 

Men visionerna om den inkluderande, jämlika staden saknas. Beslut fortsätter att tas som leder till att det nya som byggs är till för homogena socioekonomiska grupper dit inte alla är välkomna. Samtidigt negligeras de utmaningar som finns i det existerande bostadsbeståndet. De cirka 650 000 lägenheter som byggdes under miljonprogramsåren är nu hem åt miljoner människor vars röster har liten påverkan i de stadsomvandlingsbeslut som tas. De systematiska orättvisorna förstärks. 

Stadens utveckling borde röra sig kring integration, hållbarhet och jämlikhet. Men just nu handlar det om pengar och makt. Det byggs där man får ihop kalkylerna, annat finns inte. Skillnader i livsvillkor och hälsa kommer alltid att finnas, men var finns politiken som erkänner denna utmaning och tar sig an den? En bostadspolitik som inte bara utgår från infrastruktur och kalkyler utan ser bostadsproblematiken i ett helhetsperspektiv. Att det inte bara handlar om antalet bostäder som byggs utan även hur de byggs, var de byggs och för vem de byggs. 
 

Den fråga du och jag måste ställa oss själva och våra politiker i den kommande valrörelsen är hur stora dessa skillnader i hälsa får vara, och om vi som samhälle kan acceptera en utveckling där strukturella skillnader ökar mellan olika socioekonomiska grupper. Jag vill inte behöva ta ställning till hur länge mina framtida barn förväntas leva när jag väljer bostadsadress. Det borde ingen annan heller.

/Victoria Percovich Gutierrez
 

Victoria Percovich Gutierrez är ekonom och kulturgeograf och har en mindre besatthet av stadsutveckling i allmänhet och miljonprogrammet i synnerhet.

Texten är även publicerad i Nöjesguiden #2, med bostadskrisen som tema. Alla texter inom temat finns här.

Stad: 
Kategori: 
Se alla artiklar om: 
Publicerad i tidning: 

Texten har även publicerats i Nöjesguiden nr 02, 2014.

Tidskriftspriset 2012

Nöjesguiden är Årets Tidskrift Digitala Medier 2012.

Läs mer

Nöjesguidens nyhetsbrev


 

Missa inga nyheter! Missa inga fester!
Anmäl dig idag!