Här kan ni läsa domen mot Ola Lindholm från Solna Tingsrätt

Damon Rasti 12:25 12 Sep 2011

 (Lägger upp domen för alla intresserade. Jag ville dölja ett par namn och Olas adress, så jag la inte upp pdf:en.)

DOMSLUT

Begångna brott: Narkotikabrott

Lagrum: 1 § 1 st 1 p och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64)

Påföljd m.m.  Dagsböter 30 å 50 kr

Brottsofferfond: Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

 

UTREDNINGEN  

Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat ett analysbesked angående ett urinprov. Enligt analysbeskedet fanns det 1,9 mikrogram bensoylekgonin per milliliter urin. Bensoylekgonin är en metabolit (nedbrytningsprodukt), till kokain. 

Förhör har hållits med Ola Lindholm och på begäran av åklagaren har polismännen XX och YY hörts som vittnen. 

Ola Lindholm har förklarat att han fick i sig kokainet omedvetet men att han inte vill tala om hur. Närmare hörd har han berättat följande. Han har arbetat med barn i ca 13 år och han träffar ofta barn när han är ute. För honom är det en omöjlig tanke att visa upp sig drogpåverkad. Det har aldrig hänt. Den aktuella dagen hade han ingen aning om att han hade rester av kokain i kroppen. Numera vet han varför. Efter händelsen har han förlorat sitt arbete och massmedierna gör allt för att kartlägga och avslöja hans privatliv. Om han skulle talas om hur det gick till när han omedvetet fick kokain i sig skulle detta innebära ytterligare intrång i hans privatliv och detta orkar han inte med.   

Åklagaren har åberopat följande anteckningar från förhör under förundersökningen med Ola Lindholm den 10 april 2011. 

Lindholm tillfrågas vad han gjort under helgen. Lindholm säger att han under fredagen den 8 april var på middag med sin sambo och barn hos vänner. I övrigt tillbringade han helgen tillsammans med sin familj. Lindholm tillfrågas åter om han känt sig påverkad på något sätt under den aktuella helgen. Lindholm svarar att det har han inte gjort mer än av att han druckit lite vin.  

Polismännen XX och YY har berättat att de den aktuella dagen tjänstgjorde i Stockholmspolisens narkotikarotel. De var civilklädda och uppehöll sig utanför Råsunda fotbollsstadium i samband med en match i allsvenskan. De har vidare berättat att de per radio blev anmodade av sin gruppchef att kontrollera en person som hade lämnat arenan. Personen visade sig vara Ola Lindholm. Polismännen har båda beskrivit hur de pratade med Ola Lindholm för att ta reda på om det fanns narkotikamisstankar. Enligt polismännen visade Ola Lindholm typiska tecken på drogpåverkan; han var muntorr och hade glansiga ögon. De noterade även att Ola Lindholm gjorde en snabb rörelse ned mot sin byxficka som för att plocka upp något när han blev tillfrågad om han hade narkotika på sig. Båda polismännen misstänkte att Ola Lindholm hade tagit narkotika och de begärde tillstånd av sitt gruppbefäl att få genomföra kroppsvisitering och kroppsbesiktning av Ola Lindholm.  

XX har beskrivit hur urinprovtagningen gick till och därvid berättat följande. De sökte upp en ostörd plats i en trappuppgång och Ola Lindholm lämnade urinprovet i en plastburk. Platsburken var plomberad och alltså oanvänd. Han märkte burken med Ola Lindholms personnummer. På polisstationen förde han sedan över urin till två provrör med lock. Sådana provrör och övrig utrustning finns i ett särskilt ”kit” som polisen brukar använda. Provrören märktes med Ola Lindholms personnummer och skickades iväg för analys. YY har lagt till att varken han eller XX hade med sig någon  plastburk och att det var deras gruppbefäl som kom ut från stadion och lämnade en burk.     

 

DOMSKÄL 

XX och YY har beskrivit hur Ola Lindholm fick lämna urinprov och hur provet sedan hanterades. Det finns inte anledning att ifrågasätta deras uppgifter om att en oanvänd plastburk användes vid provtagningen och att urinprovet sedan hanterades enligt gällande rutiner. Det är därför klarlagt att analysbeskedet avser Ola Lindholms urinprov. Det är såldes styrkt att det fanns 1,9 mikrogram bensoylekgonin per milliliter urin i Ola Lindholms urin. Den som har en sådan metabolit i urinen har konsumerat kokain. Åklagaren har upplyst att bensoylekgonin finns kvar i urinen ca tre dygn efter intaget av kokain. Det är därmed styrkt att Ola Lindholm brukat kokain den 10 april 2011 eller några dagar innan.  

Ola Lindholm har invänt att han inte medvetet fått i sig kokain. Åtalet ska alltså enligt honom ogillas på grund av bristande uppsåt.  Det är känt att kokain kan konsumeras genom injektion, snusning, nedsväljning eller rökning. Man kan beroende på konsumtionssättet tänka sig olika händelseförlopp som skulle kunna förklara att Ola Lindholm omedvetet fått i sig kokain. Det kan t.ex. ha varit fråga om en förväxling med annan persons dricksglas. Det skulle även kunna vara så att en person i smyg lagt kokain i ett dricksglas eller på något annat sätt lurat Ola Lindholm att bruka kokain. I förhållande till åklagarens påstående om uppsåtligt bruk av narkotika finns det alltså alternativa förklaringar som innebär att Ola Lindholm inte gjort sig skyldig till brott. För att åklagaren ska ha framgång med sitt åtal måste hon motbevisa alternativa händelseförlopp. I den bedömningen ingår det även att värdera Ola Lindholms invändning om bristande uppsåt.        

Om ett urinprov visar att en person konsumerat narkotika måste det i de allra flesta fall vara fråga om uppsåtlig konsumtion. Resultatet av provtagningen talar därför med avsevärd styrka för att Ola Lindholm uppsåtligen brukat kokain. Ola Lindholm har hävdat att han är oskyldig och att han kan förklara hur han fick i sig kokain. Mer än så har han inte velat säga. När en tilltalads invändning bedöms ska rätten väga in hur pass konkret och detaljerad invändningen är. Ola Lindholms invändning är allmänt hållen och saknar helt konkreta detaljer. Det finns helt enkelt inget underlag för att värdera Ola Lindholms invändning om bristande uppsåt. Invändningen saknar därför trovärdighet och kan lämnas utan avseende. På grund härav är det, genom utredningen i övrigt, ställt utom rimligt tvivel att Ola Lindholm uppsåtligen brukat kokain i enlighet med åtalet. Han ska alltså dömas för narkotikabrott som är ringa. 

Normalstraffet för bruk av narkotika är ett lågt bötesstraff.

Eftersom det ingår fängelse i straffskalan för brottet ska Ola Lindholm betala en lagstadgad avgift om 500 kr till brottsofferfonden. 

Fler blogginlägg från Damon Rasti